Kuran Bilinci Dersleri

Suffa Meclisleri’nin dördüncü yılında konu, aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’di. 32 ders boyunca Kur’ân-ı Kerîm’i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde tanışmaya, elbette meseleyi sadece bilgi boyutunda bırakmadan o hakikatleri hayatımıza taşımaya çalışacağız.

Kitabın mübeyyini konuşuyor: “Gerçekten Allah, bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır.” [Müslim, “Müsâfirîn”, 269].

Vallahi böyle…

Tarih, bu söze en gür sedayla “Sadakte yâ Resûlallah!” diyor.

Kitaba uyanlar yüceldi; Esfel-i Sâfilîn’den Ahsen-i Takvîm’e…

Kitaba uyanlar yüceldi; kölelikten özgürlüğe…

Kitaba uyanlar yüceldi; değersizlikten ulviliğe…

Kitabın dirilten sedasına uyanlar, kendilerinin dünyanın sahibi değil, şahidi olduklarını anladılar…

 

Kitabı İncele

Sünnet Bilinci Dersleri

Kıymetli kardeşimiz, sünnet bilinci dersleri çalışması tüm Suffa Müfredatı gibi 32 dersten oluşuyor, bilinmelidir ki Sünnet Müslümanca düşünmek ve Müslümanca yaşamaktır.

Bundan dolayı artık iyice anlayalım ki :

Sünnet ile ayağa kalkacağız.

Sünnet ile insanlığı ayağa kaldıracağız..

Sünnet ile daralan ufuklarımızı genişleteceğiz.

Sünnet ile Kaybolan umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz.

Sünnet ile insanlığa şahit Ümmet olma sorumluluğumuzu yerine getireceğiz

Ve ancak Sünnet ile kavradığımız istiğfar ve tevbe bilinciyle mağfiret kazanmanın gayretini ortaya koyacağız.

 

PDF İndir Satın Al

Kitabı İncele

Sahabe Dersleri

Suffa Meclisleri’nin  “Sahâbe Dersleri”  her yıl hazırlanan müfredata uygun bir şekilde 32 ders olarak hazırlandı.

1. derste,“Sahâbenin Önemi Değer ve Konumu” başlığında, sahâbe kavramı üzerinde duruldu. Hem hadis âlimlerimizin hem de usûl âlimlerimizin bu konuda verdikleri tanımlar aktarıldı.

2. dersten 32. derse kadar ise Hz. Ebû Bekir’den başlayıp, Enes b. Mâlik ile biten 31 sahâbî hakkında bilgiler verildi. Elden geldiğince özetlemeye çalışsak da o bereketli hayatlar sayfalara sığmadı. Bundan dolayı her yıl ki müfredata göre bu yıl ki müfredat biraz daha hacimli oldu. Ancak okuma ve anlatım konu itibari ile rahat olduğu için hacim gözümüzü korkutmamalıdır.

Sahâbe Dersleri müfredatımızın içeriği de oldukça zengin… Her dersin başında, Kur’ân İklimi ve Nebevî Seda bölümlerinde bir âyet ve hadis yer aldı.

Sahâbe Tablosu kısmında o sahâbî efendimiz ile alakalı kimlik bilgilerine yer verildi.

Hakkında İnen Âyet bölümünde, sebeb-i nüzûl kitaplarımızda geçtiği üzere, o sahâbî efendimiz ile alakalı inen bir âyet seçilerek, âyet-sahâbî ilişkisine dikkat çekildi.

Hz. Peygamber’in (sas) Dilinden kısmında, o sahâbî efendimiz hakkında Hz. Peygamber’in (sas) bir hadisine yer verildi.

Rivayet Ettiği Hadis bölümünde, o sahâbî efendimizin bizzat kendi rivayet ettiği bir hadis aktarıldı.

Kendi Lisanından kısmında ise o sahâbî efendimizin bir sözüne yer verildi.

Şâhidlerin Dilinden bölümünde ise o sahâbî efendimizi bizzat görmüş ya başka bir sahâbînin veya tabiîn neslinden birinin bir sözü aktarıldı.

Âlimlerin Dilinden kısmında ise sonradan gelen âlimlerden birinin o sahâbî efendimiz ile alakalı bir sözüne yer verildi.

Alınması Gereken Mesajlar bölümünde ise o sahâbî efendimizin hayatından çıkarılacak dersler maddeler halinde aktarıldı.

PDF İndir Satın Al

Kitabı İncele

Siyer Dersleri

Siyer Dersleri kitabı, diğer Suffa Meclisleri müfredatları gibi 32 dersten oluşuyor. Bu 32 derslik müfredat, aslına bakarsanız üç temel konudan/bölümden oluşmaktadır.

İlki: 1-13. dersleri arası, bir yönüyle bir usûl denemesi de olabilecek “Neden ve Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?” sorularına cevap aranan derslerdir. 13 ders boyunca bu konuda birçok mesele ele alınmış, siyerden daha fazla istifade etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği nazarlara verilmiştir.

14. ders, arabir ders sayılabilir; bu derste özellikle câhil ve câhiliye kavramı üzerinde durulmuş, bir yönü ile okuyucu Siyer Coğrafyası konusuna hazırlanmıştır.

İkincisi: 15- 27. dersleri arası, Siyer Coğrafyası bölümüdür. Kitabın en geniş bölümünü oluşturan bu kısımda, Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatının geçtiği o zemin birçok farklı yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır. Coğrafyanın özelliklerinden Kâbe’nin tarihine, Zemzem’in tarihçesinden bölgenin iklimine, beklenen son peygamber olgusundan bölgenin sosyal yapısına, kültürel yapıdan bölgede var olan dini grupların inanç ve yapılarına kadar birçok konu bu bölümde ele alınmıştır.

Üçüncüsü: 28-32 dersleri arası, Görev ve Sorumlulukları Açısından Hz.Peygamber kısmıdır. Bu son 5 derste detaylı denilebilecek bir düzeyde Hz.Peygamber’in (sas) görevleri ve yetkileri ele alınmış, siz kıymetli okuyucularımıza bir yönü ile Hz. Peygamber’in (sas) ümmeti ile arasında olan hukukun ne olması gerektiği konusunda mesajlar verilmeye çalışılmıştır.

PDF İndir Satın Al

Kitabı İncele